Scroll to top

Testy

Wybierz interesujący Cię test

0 votes, 0 avg
25
wozki widłowe test

Test na wózki widłowe

1 / 244

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

2 / 244

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

3 / 244

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

4 / 244

4. Dozorem technicznym nazywamy

5 / 244

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6 / 244

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako

7 / 244

7. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych maże wykonać

8 / 244

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

9 / 244

9. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

10 / 244

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

11 / 244

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

12 / 244

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

13 / 244

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

14 / 244

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

15 / 244

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

16 / 244

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

17 / 244

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

18 / 244

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

19 / 244

19. Nieszczęśliwy wypadek to

20 / 244

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

21 / 244

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

22 / 244

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

23 / 244

23. Dzienni konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

24 / 244

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

25 / 244

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

26 / 244

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

27 / 244

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

28 / 244

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiąże przerwać prace gdy

29 / 244

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

30 / 244

30. Terminy badan obrusowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

31 / 244

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

32 / 244

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

33 / 244

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

34 / 244

34. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

35 / 244

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest

36 / 244

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

37 / 244

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący

38 / 244

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

39 / 244

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy

40 / 244

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

41 / 244

41. Obowiązki obsługującego określone są

42 / 244

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

43 / 244

43. Jednostka dozoru technicznego jest

44 / 244

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

45 / 244

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

46 / 244

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

47 / 244

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

48 / 244

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

49 / 244

49. Decyzja wydana przez UDT

50 / 244

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

51 / 244

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

52 / 244

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne

53 / 244

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

54 / 244

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

55 / 244

55. Instrukcja eksploatacji to

56 / 244

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

57 / 244

57. Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

58 / 244

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

59 / 244

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

60 / 244

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

61 / 244

61. Obsługującemu nie wolno

62 / 244

62. Formami dozoru technicznego są

63 / 244

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

64 / 244

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

65 / 244

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

66 / 244

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest

67 / 244

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

68 / 244

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

69 / 244

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

70 / 244

70. Instrukcja stanowiskowa

71 / 244

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

72 / 244

72. Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

73 / 244

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

74 / 244

74. Masą netto 1000 l wody wynosi od

75 / 244

75. Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

76 / 244

76. Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

77 / 244

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

78 / 244

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

79 / 244

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

80 / 244

80. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

81 / 244

81. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

82 / 244

82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

83 / 244

83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

84 / 244

84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

85 / 244

85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

86 / 244

86. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

87 / 244

87. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

88 / 244

88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

89 / 244

89. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

90 / 244

90. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

91 / 244

91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

92 / 244

92. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

93 / 244

93. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

94 / 244

94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

95 / 244

95. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

96 / 244

96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

97 / 244

97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

98 / 244

98. Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

99 / 244

99. Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

100 / 244

100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

101 / 244

101. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

1

102 / 244

102. Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

102

103 / 244

103. Widząc świecąca się kontrolkę operator

103

104 / 244

104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

104

105 / 244

105. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

105

106 / 244

106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w

107 / 244

107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

108 / 244

108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

109 / 244

109. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

110 / 244

110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

111 / 244

111. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego ?

112 / 244

112. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

113 / 244

113. W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

114 / 244

114. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

114

115 / 244

115. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

115

116 / 244

116. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

116

117 / 244

117. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

117

118 / 244

118. Zapalona lub migająca lampka kontrolna

119 / 244

119. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

120 / 244

120. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

121 / 244

121. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

122 / 244

122. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

123 / 244

123. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

123

124 / 244

124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

125 / 244

125. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

126 / 244

126. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

127 / 244

127. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

128 / 244

128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

129 / 244

129. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

130 / 244

130. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

131 / 244

131. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

132 / 244

132. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

133 / 244

133. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

134 / 244

134. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

135 / 244

135. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

136 / 244

136. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

137 / 244

137. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

138 / 244

138. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

139 / 244

139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

140 / 244

140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

141 / 244

141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

142 / 244

142. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

143 / 244

143. Akumulatory kwasowe można ładować

144 / 244

144. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

145 / 244

145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

146 / 244

146. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

147 / 244

147. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do

148 / 244

148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

149 / 244

149. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

150 / 244

150. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

151 / 244

151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

152 / 244

152. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

153 / 244

153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

154 / 244

154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

155 / 244

155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

156 / 244

156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka

157 / 244

157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

158 / 244

158. Po zakończeniu pracy operator powinien

159 / 244

159. Sprawne dźwignie sterujące

160 / 244

160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

161 / 244

161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

162 / 244

162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

163 / 244

163. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

164 / 244

164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

165 / 244

165. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

166 / 244

166. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

167 / 244

167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

168 / 244

168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

169 / 244

169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

170 / 244

170. Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

171 / 244

171. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

172 / 244

172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

173 / 244

173. Ładunek należy transportować

174 / 244

174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

175 / 244

175. Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

176 / 244

176. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

177 / 244

177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

178 / 244

178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

179 / 244

179. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

180 / 244

180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

181 / 244

181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C

182 / 244

182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C

183 / 244

183. W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

183

184 / 244

184. W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

184

185 / 244

185. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

186 / 244

186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

187 / 244

187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

188 / 244

188. Przyczyna utraty stateczności wózka może być

189 / 244

189. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

190 / 244

190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

191 / 244

191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

192 / 244

192. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

193 / 244

193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

194 / 244

194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

195 / 244

195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

196 / 244

196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

197 / 244

197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

198 / 244

198. W chwili wywracania się wózka należy

199 / 244

199. Wózek może stracić stateczność na skutek

200 / 244

200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

201 / 244

201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

202 / 244

202. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

203 / 244

203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

204 / 244

204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

205 / 244

205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

206 / 244

206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

207 / 244

207. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

207

208 / 244

208. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

208

209 / 244

209. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

209

210 / 244

210. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

209

211 / 244

211. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

211

212 / 244

212. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

211

213 / 244

213. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

213

214 / 244

214. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

213

215 / 244

215. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

215

216 / 244

216. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

216

217 / 244

217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na hory regał lub regały można postawić ładunek

217

218 / 244

218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

218

219 / 244

219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na hory regał lub regały można postawić ładunek

219

220 / 244

220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

220

221 / 244

221. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

221

222 / 244

222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

222

223 / 244

223. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

223

224 / 244

224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

224

225 / 244

225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

225

226 / 244

226. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

226

227 / 244

227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

227

228 / 244

228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

228

229 / 244

229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A

229

230 / 244

230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

230

231 / 244

231. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

232 / 244

232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

233

233 / 244

233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

233

234 / 244

234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

234

235 / 244

235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

235

236 / 244

236. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

236

237 / 244

237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

237

238 / 244

238. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A

238

239 / 244

239. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

239

240 / 244

240. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

240

241 / 244

241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

241

242 / 244

242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

242

243 / 244

243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

243

244 / 244

244. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

244

Your score is

The average score is 80%

0%